FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych

Produkty

Poręczenia płynnościowe

loga fpk

Poręczenia udzielane przez Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. są reporęczane przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z wkładów wniesionych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 do instrumentów inżynierii finansowej.

Wsparcie w postaci Poręczenia z Reporęczeniem Płynnościowym ma na celu poprawę lub utrzymanie płynności finansowej Odbiorców Ostatecznych, posiadających problemy z utrzymaniem płynności w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, których celem jest pokrywanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy w związku z prowadzona działalnością gospodarczą

Poręczenia płynnościowe dostępne są za pośrednictwem Banków Spółdzielczych.

Czytaj więcej...

PORĘCZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I RĘKOJMI ZA WADY LUB GWARANCJI JAKOŚCI

Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości,
o którym mowa w art. 450 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)
– dalej także „P.z.p.” w związku z art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

Czytaj więcej...

Odnawialna linia poręczeń ZAPŁATY WADIÓW

Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z  późn. zm.) – dalej także „P.z.p.” w związku z art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

Czytaj więcej...

Poręczenia ZAPŁATY WADIÓW

Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z  późn. zm.) – dalej także „P.z.p.” w związku z art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

Czytaj więcej...

Poręczenia LEASINGU

Poręczenia udzielane przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze ze środków własnych mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to, że ryzyko Instytucji finansującej związane z finansowaniem działalności bieżącej lub inwestycyjnej Państwa przedsiębiorstwa spoczywa na naszym Funduszu.

Czytaj więcej...

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok