FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych

Fundusz Poręczeń Kredytowych jest spółką utworzoną 14 sierpnia 2001 r. z inicjatywy Miasta Jelenia Góra i Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy współpracy z samorządami gmin: Lwówek Śląski, Nowogrodziec, Zgorzelec oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości SA w Kamiennej Górze i Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji Rządowego programu „Kapitał dla Przedsiębiorczych” dotyczącego rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał zakładowy Spółki (opłacony w całości) wynosi 1.435.000,00 zł. Realizując swoją misję Spółka od 2001 r. realizuje programy poręczeniowe finansowane ze środków Unii Europejskiej skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Województwa Dolnośląskiego.

W 2003 r. Spółka podpisała Umowę nr 08/51/IF/03 z dnia 26.03.2003 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu udzielania poręczeń dla MSP. Środki pochodziły z programów przedakcesyjnych a Spółka otrzymała dokapitalizowanie w wysokości 577 000,00 zł.

W 2005 r. Spółka podpisała Umowę nr WKP_1/1.2.2/2005/1/22/u z dnia 12.08.2005 r. pn. „Dokapitalizowanie funduszu poręczeń dla wzrostu ilości i wartości udzielanych poręczeń”, zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt był finansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004 – 2006. Na podstawie tej umowy Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 zł..

Począwszy od 2010 r. Spółka rozpoczęła realizację projektów regwarancyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE i programu JEREMIE W ramach realizacji tego programu Spółka podpisała trzy umowy umożliwiające realizację projektów poręczeniowych o wartości 9.852.920,00 zł. wartości
Spółka utworzyła Fundusz Poręczeniowy z kapitałem 6.761.000,- zł.

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. jako instytucja finansowa współpracująca na rynku z bankami, planuje poddanie się ocenie ratingowej, przygotowywanej przez EuroRating sp. z o.o., która uzyskała formalną rejestrację w Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. jest również jednym z udziałowców Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o. o., której zadaniem jest wspieranie funduszy poręczeniowych. Przejawem jej działalności jest udostępnianie nowoczesnego systemu zarządzania procesami poręczeniowymi Ogólnopolskiego Systemu Wsparcia Udzielanie Poręczeń. Od 2012 r. KGP rozpoczęła wdrażanie nowych wystandaryzowanych produktów finansowych tj. poręczenia leasingu, poręczenia portfelowe PLD PLUS, poręczenia wadialne.

W 2021 r. Fundusz nabył większościowe udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Złotoryi. Docelowo planujemy połączenie obu instytucji finansowych.

Na dzień 01.10.2022 r. Spółka posiada kapitał poręczeniowy w wysokości 7.840.476,56 zł oraz zarządza kapitałem poręczeniowym spółki zależnej w wysokości 4.218.000,00 zł.
Łączny kapitał poręczeniowy Spółek wynosi obecnie 12.058.476,56 zł.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok