FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych

Analiza SWOT - metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości firmy. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Strenghts (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia).

Biznesplan - to narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest zarówno na potrzeby wewnętrzne firmy, jak i dla celów komunikacji zewnętrznej. Stanowi kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia przed sobą przedsiębiorstwo. elementami biznesplanu są analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT. Biznesplan pełni szczególna rolę w procesie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji, będąc niedłącznym elementem każdego wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że planowane przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania firmą, biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone przedsiębiorstwa, jak i już funkcjonujące.

Barcampy - nieformalne, otwarte, interaktywne spotkania ludzi związanych z branżą internetową, podczas których wymieniają się doświadczeniami i pomysłami.

Cash flow - przepływ pieniądza pomiędzy przedsiębiorstwami. Może być gotówkowy lub bezgotówkowy. Uwzględnia wynik sprzedaży i koszty firmy.

CIP (ang. Competitiveness and Innovation Fremework Programme) - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji ma na celu wspieranie działalności MSP, zapewnienie lepszego dostępu do finansowania oraz świadczenie usług wsparcia dla biznesu. Obejmuje kilka programów szczegółowych.

Franczyza (ang. franchising) - udzielenie przez jednego przedsiębiorcę praw do korzystania z jego marki i udostęnienie know-how innemu przedsiębiorcy, który pod szyldem franczyzodawcy będzie prowadził działalność i płacił za wykorzystanie wizerunku.

Gwarancja bankowa - to zwykła forma zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność spłaty kredytu. Jeżeli kredytobiorca nie odda kredytu z własnych środków to spłaty kredytu dokonuje gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia prowadzone są pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić wypłacona z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Gwarancja de minimis - to gwarancja udzielona w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielonego mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy (MSP). Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu, natomiast nie stanowi ona dotacji i nie wiąże się bezpośrenio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy.

Inkubatory przedsiębiorczości - instytucje wspierające młode firmy i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. Zwykle udostępniające start-upom na preferencyjnych warunkach powierzchnię biurową i świadczą dla nich usługi doradcze i szkoleniowe.

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) - instytucja wspierająca rozwój przedsiębiorczości, nie działająca w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczająca zysk na cele związane z rozwojem usług wspierających przedsiębiorczość. Oferta IOB obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+R. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. regionalne i lokalne agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsiębiorców i osób działających na ich rzecz, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Kategorie IOB:

Ośrodki przedsiębiorczości - realizują szeroko rozumianą promocję i inkubację przedsiębiorczości, dostarczają usługi wsparcia dla małych firm i aktywizują rozwój regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym. Typy: ośrodki szkoleniowo-doradcze, ośrodki przedsiębiorczości, centra biznesu, kluby przedsiębiorczości, punkty konsultacyjne, punkty konsultacyjno-doradcze, preinkubatory, inkubatory przedsiębiorczości.

Ośrodki innowacji - realizują szeroko rozumianą promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości, dostarczają usługi proinnowacyjne, aktywizują przedsiębiorczość akademicką, koordynują transfer technologii i działają na rzecz współpracy nauki z biznesem. Typy: centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, e-inkubatory, parki technologiczne, naukowe, badawcze, przemysłowo-technologiczne, technopole.

Instytucje finansowe - ułatwiają dostęp do finansowania działalności nowo powstałym i małym firmom bez historii kredytowej, dostarczają usługi finansowe dostosowane do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Typy: regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe, regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) - inicjatywa wspólnotowa pozadotacyjnego wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, nastawiona na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania.

Krajowy System Usług (KSU) - ogólnopolska sieć ośrodków wspierających rozwój biznesu. KSU działa w formule one-stop-shop, wszystkie usługi dostępne są w jednym miejscu: w Punkcie Konsultacyjnym KSU.

MŚP - mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

mikroprzediębiorstwo - zatrudnia mniej niż 10 pracowników i jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

małe przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 pracowników i jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milnionów EUR.

średnie przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 250 pracowników i jego roczny obrót lnie przekracza 50 milionów EUR ub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Pomoc de minimis (pomoc o znikomym znaczeniu) - to dopuszczona prawem unijnym szczególna kategoria wsparcia udzielanego przez państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Uznaje się bowiem, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy (beneficjenta) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych (w okresie 3 lat kalendarzowych), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - 100 tys. euro. Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na euro po średnim kurskie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy.

Poręczenie - umowa cywilnoprawna przez którą jedna ze stron - poręczyciel - zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby ten ostatni sam go nie wykonał.

Projekt - zespół powiązanych ze sobą działań, które mają zplanowany z góry początek i koniec oraz zmierzają do osiągnięcia celu, np. poprzez wytworzenie unikatowego produktu, usługi czy wdrożenie nowego sposobu zarządzania.

Przedsiębiorstwo - za przedsiębiorstwo uważa sie podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza sie tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz przedsiębiorstwa rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące działalność gospodarczą.

Start Up - nowopowstająca firma lub organizacja w początkowej fazie rozwoju, stworzona w celu zbudowania i przetestowania najkorzystniejszego modelu biznesowego, który zapewniłby optymalny i efektywny rozwój przedsiębiorstwa. Są to firmy z krótką historią, aktywnie poszukujące rynków dla swoich produktów lub usług. Określenie start-up często używane jest dla zdefiniowania przedsiębiorstw zajmujących się nowymi technologiami lub prowadzącymi działających w internecie. Nimniej start up może powstać w każdej branży. Cechy charakteryzstyczne start upu to: niskie koszty rozpoczęcia działalności, wysokie ryzyko powodzenia, potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji.

Transfer technologii - przekazanie rozwiązań innemu podmiotowi, aby mógł je wykorzystać, np. do wdrożenia nowego produktu, usługi czy procesu produkcyjnego.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok